Pod nazwą  SPZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia w Zabkach funkcjonujemy od 1.01.2002 r.

Kontynuujemy nieprzerwanie działalność medyczna w budynku przy ul Orlej 1 od lat 60 XX w.

W ramach umowy z NFZ świadczymy usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarze rodzinni dla dorosłych i dzieci) i stomatologii.

Zapewniamy również opiekę w gabinetach specjalistycznych: ginekologicznym i chirurgii ogólnej.

Deklaracja dostępności

01.03.2023

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przychodniaorla.eu/

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • - zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Wójcik
 • E-mail: m.wojcik@przychodniaorla.eu
 • Telefon: 22 762-93-67

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Aleja Solidarności"77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ząbkach ul. Orla 1 , 05-091 Ząbki
Budynek składający się z parteru +piętro
Zlokalizowanych jest 3 wejścia – Poradnia dla dorosłych, Poradnia dla dzieci chorych, Poradnia dla dzieci zdrowych.
Pomiędzy wejściami:  Poradnia dla dzieci chorych i Poradnia dzieci zdrowych, znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Budynek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo zlokalizowaną na piętrze budynku.  Przed budynkiem SPZOZ wyznaczono  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.